Niedoręczony nakaz zapłaty a obrona przed egzekucją

Niedoręczony nakaz zapłaty a obrona przed egzekucją

Nakaz zapłaty jest to orzeczenie sądowe, wydawane na posiedzeniu niejawnym wyłącznie w oparciu o treść pozwu. Co jednak zrobić, gdy wierzyciel wskazał sądowi błędny adres, w związku z czym nie otrzymaliśmy żadnej korespondencji sądowej i nie mogliśmy podjąć prawa do obrony? Jak reagować na zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej, z którego pierwszy raz dowiadujemy się o toczącym się postępowaniu?

Bez paniki – powyższa sytuacja nie stanowi novum, a przy zastosowaniu odpowiednich instrumentów prawnych z powodzeniem można uniknąć wszelkich negatywnych skutków, w tym tych wynikających z postępowania egzekucyjnego i podjąć skutecznie obronę swoich praw.

Po pierwsze, w doręczonym zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji należy ustalić na jakiej podstawie działa komornik. W jego treści znajdziemy informację o tytule wykonawczym stanowiącym podstawę wszczęcia egzekucji, o dacie jego wydania i sygnaturze toczącego się postępowania. W oparciu o nie, jako pozwany w postępowaniu możemy w sądzie uzyskać więcej informacji na temat sprawy, w tym czego ona dotyczyła. Jako strona postępowania mamy również dostęp do jego akt.

Dłużnik, który chce zakwestionować wydany przeciwko niemu nakaz zapłaty może złożyć tzw. sprzeciw. Zgodnie z art. 502 § 1 k.p.c. termin do wniesienia sprzeciwu w postępowaniu upominawczym wynosi dwa tygodnie i zaczyna swój bieg od doręczenia pozwanemu tego nakazu. W opisanej sytuacji, gdy nie doręczono skutecznie nakazu zapłaty bieg tego terminu de facto się nie rozpoczął, w związku z czym nic nie stoi na przeszkodzie aby taki sprzeciw złożyć do sądu. Rolą adwokata w takich sprawach jest m.in. to, aby prawidłowo go sporządzić.

Co musi zawierać sprzeciw od nakazu zapłaty?

  • jego treść musi odpowiadać wymogom pism procesowych, w tym musi zawierać:
    • wskazanie zakresu zaskarżenia,
    • przedstawienie zarzutów przeciwko żądaniu powoda,
    • przedstawienie wszystkich okoliczności faktycznych i dowodów na ich poparcie,
  • jeżeli pozew został złożony na urzędowym formularzu, sprzeciw również musi zostać na nim sporządzony,
  • sprzeciw składamy do sądu, który wydał nakaz zapłaty,
  • sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nie podlega opłacie sądowej.

Skuteczne wniesienie sprzeciwu powoduje utratę mocy nakazu zapłaty a także wyznaczenie przez przewodniczącego terminu rozprawy.

aplikant radcowski Ewelina Kondracka

adwokat Sebastian Duliniec


Data postu: Posted on