Gdy dłużnik wyzbywa się majątku, czyli o skardze pauliańskiej słów kilka

Pacta sunt servandałac. umów należy dotrzymywać – klauzula generalna wywodząca się z prawa rzymskiego, która już w starożytnym Rzymie wskazywała, że w stosunkach prawnych między stronami istotna jest ich dobra wiara a także to żeby osoba, która zawarła umowę się z niej wywiązała. Jednak co zrobić gdy wierzyciel napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody kiedy to dłużnik nie tylko nie spełnia świadczenia a utrudnia jego wyegzekwowanie przez uszczuplanie swojego majątku? Z odsieczą przybywa wówczas księga trzecia kodeksu cywilnego a dokładniej przepisy art. 527 – 534 regulujące actio pauliana – jeden z ważniejszych instrumentów polskiego prawa chroniący wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika.

Istotą stosunków prawnych między stronami jest to, że wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia tylko od podmiotu, z którym łączy go relacja zobowiązaniowa. Zgodnie z literą prawa dłużnik w ramach tzw. odpowiedzialności osobistej odpowiada za zobowiązania majątkiem teraźniejszym i przyszłym, którym mimo wszystko może dysponować co oznacza, że ryzyko ewentualnej niewypłacalności ponosi wierzyciel. Co w sytuacji gdy dłużnik celowo i świadomie rozporządza swoim majątkiem w taki sposób, aby jego aktywa nie pozwoliły na zaspokojenie wierzycieli? Przy pomocy skargi pauliańskiej można żądać uznania za bezskuteczną czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Nieco od strony praktycznej:

  • właściwość sądu w przypadku wytoczenia powództwa pauliańskiego ustala się według zamieszkania pozwanego,
  • stroną pozwaną w postępowaniu jest osoba trzecia, na rzecz której dłużnik wyzbył się majątku i która uzyskała z tego tytułu korzyść majątkową,
  • wartość przedmiotu sporu odpowiada wierzytelności, która przysługuje wierzycielowi,
  • od pozwu należy uiścić opłatę wynoszącą 5% wartości przedmiotu sporu,
  • w petitum pozwu należy domagać się uznania czynności za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela,
  • możliwość zaskarżenia czynności dłużnika jest ograniczona pięcioletnim terminem.

Wskutek uwzględnienia skargi pauliańskiej przez sąd prawomocne orzeczenie pozwala na wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi z majątku osoby trzeciej i skuteczne dochodzenie wierzytelności.

Dla przypomnienia Kancelarie Adwokackie Duliniec Jurewicz Szcześniak i Kancelaria Adwokacka Kłonowski oferują profesjonalną pomoc w windykacji należności. Zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów wskazanymi na naszej stronie internetowej.


Data postu: Posted on