Adwokacka Spółka Partnerska DULINIEC, JUREWICZ, ŁOPATOWSKI, SZCZEŚNIAK z pomocą frankowiczom !

Odpowiadając na liczne zapytania uprzejmie informujemy, że nasza kancelaria reprezentuje frankowiczów w prowadzeniu spraw przeciwko bankom o stwierdzenie nieważności umów kredytowych, ale także o ich odfrankowienie poprzez eliminacje niekorzystnych postanowień umowy tak, aby umowa mogła dalej obowiązywać jako kredyt w złotych polskich na preferencyjnych zasadach, jak również o zapłatę bądź sprawach, w których toczy się postępowanie z powództwa banku. W zakres świadczonych usług wchodzi kompleksowa reprezentacja w postępowaniu reklamacyjnym oraz sądowym, jak również samo doradztwo i analiza korzyści płynących z unieważnienia umów bądź odfrankowienia. Każdą sprawę należy analizować indywidualnie albowiem zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 3.10.2019 r. decydująca jest w tym przedmiocie wola konsumenta – frankowicza.

Rzecz upraszczając Trybunał przesądził, m.in., że sąd po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej ma prawo uznać, że umowa ta nie może nadal obowiązywać, gdyż usunięcie tych warunków (i ewentualne zastąpienie innymi postanowieniami ) spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy.

Oznacza to, że żądaniem adresowanym do sądu może być żądanie unieważnienia całej umowy kredytowej, w tym żądanie zasądzenia zwrotu wszystkich uiszczonych świadczeń na rzecz banku. Jeżeli świadczenia te pobierane lub ściągane były w walucie CHF to istnieje możliwość uzyskania zwrotu tych należności w frankach szwajcarskich. To z kolei może oznaczać, że dług jaki bank ma względem nas wyższy jest od kwoty kredytu, jaki pierwotnie bank nam udzielił, tj. że już nadpłaciliśmy kredyt. W zależności od ustaleń oraz sytuacji danego frankowicza może zaistnieć sytuacja, w której kredytobiorca frankowy nie tylko uwolni się od umowy kredytowej, którą związany byłby przez dalsze kilka lub kilkanaście lat, ale będzie on mógł otrzymać także określone środki od banku.

Nadto, Trybunał uznał, że artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 stoi na przeszkodzie wypełnieniu luk w umowie, spowodowanych usunięciem z niej nieuczciwych warunków, które się w niej znajdowały, wyłącznie na podstawie przepisów krajowych o charakterze ogólnym oraz, że stoi on na przeszkodzie utrzymywaniu w umowie nieuczciwych warunków, jeżeli ich usunięcie prowadziłoby do unieważnienia tej umowy, a sąd stoi na stanowisku, że takie unieważnienie wywołałoby niekorzystne skutki dla konsumenta, gdyby ten ostatni nie wyraził zgody na takie utrzymanie w mocy.

Nieważność umowy kredytowej rodzi szereg skutków prawnych, które mogą ukształtować niezwykle preferencyjnie sytuację prawną i ekonomiczną kredytobiorcy. Możliwe jest także zawarcie ugód w toku procesu, które istotnie obniżą obciążenia kredytobiorcy. Każdą sytuację należy jednak rozstrzygnąć indywidualnie tak, aby uwzględnić sytuację majątkową, życiową kredytobiorcy.

W celu zasięgnięcia szerszej informacji zapraszamy do kontaktu:

adw. Sebastian Duliniec 664-963-883


Data postu: Posted on